HİZMET SÖZLEŞMESİ


İş bu sözleşmenin konusu, sözleşmenin tarafı olan “MÜŞTERİ” tarafından bildirilen konaklama talebine istinaden rezervasyon talebinin kabulü ile “OTEL” tarafından MÜŞTERİ’den alınacak hizmet bedeli karşılığında “MÜŞTERİ”ye sunulacak konaklama hizmetine ilişkin olup, iş bu sözleşme taraflar arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.


Konaklama Hizmetinin Şartları:
1.1. Konaklama yapacak Müşteri, Otel Yönetimine kimlik bilgi ve belgelerini ibraz edeceğini ve Otel’e girişi esnasında Otel Yönetimi tarafından kendisine sunulan aydınlatma metnini imzalayacağını kabul ve taahhüt eder.
Otel’e giriş esnasında Müşteri’nin satın almış olduğu hizmet bilgileri ile kimliği, Otel Yetkililerince kontrol edilecek olup, Müşteri’nin Otel Yönetimine yanlış ve/veya gerçeğe aykırı bilgi vermesinden doğacak tüm yasal ve cezai sorumluluğun Müşteri’ye ait olacağı hususu iş bu sözleşme ile Müşteri tarafından kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt edilmiştir.

1.2. Müşteri satın aldığı hizmete ilişkin Otel tarafından kendisine teslim edilen ön bilgilendirme formunu okuduğunu ve içeriğini onayladığını kabul ve taahhüt eder.
Müşteri ve konaklama yapacak kişiler, ön bilgilendirme formunu kabul ettiklerine dair Otel Yönetimine e-posta, mesaj vb. ile yazılı beyan göndermeleri sonrasında iş bu hizmet sözleşmesi taraflar arasında hukuki sonuç doğuracak şekilde yürürlüğe girer ve tarafları bağlar, bu husus tarafların kabulündedir.


1.3. Müşteri, kendisi ile beraber konaklama yapacak olan diğer kişiler adına da iş bu konaklama hizmeti koşullarını kabul ettiğini ve yine birlikte konaklama yapacak kişilerin kişisel verilerini Otel Yönetimi ile paylaşmaları konusunda bu kişilerden onay ve rıza aldığını, Müşterinin kendisi ile birlikte konaklama yapacak kişilerin kişisel verilerini Otel Yönetimi ile paylaşmasında tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu, Müşterilerin ad-soyad, Vatandaşlık No gibi konaklama hizmetinde alınması zorunlu bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme kapsamı hakkında diğer beraber konaklayacak kişilere de bilgi vermekle yükümlü olduğunu aksi halde ilgili yasal mevzuatlar kapsamında sorumlu olacağını anladığını kabul,beyan ve taahhüt eder.


1.4. Müşteri kendisine ait bagaj ve bagajın içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun münferiden kendisine ait olduğunu; yanında bulunan tüm eşyayı takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyasından, kıymetli eşyasından Otel’in ve çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu sebeple Otel Yönetimi’ne ve Otel çalışanlarına karşı hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.


1.5. Müşteri konakladığı Otel’in tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.
Müşteri, Otel’de Konaklayan diğer Müşteriler ile Otel çalışanlarının ve Otel bünyesindeki diğer üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmamakla yükümlü olduğunu; üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan hukuken bizzat sorumlu olacağını iş bu sözleşme ile kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteri’nin hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği eylemlerin Otel tarafından tespiti halinde, Otel, iş bu sözleşme konusu hizmeti haklı nedenle ifa etmeyecek olup, bu gibi hallerde Otel yönetimi tarafından Müşteri’ye ücret iadesi yapılmayacaktır ve bu hususlar Müşteri’nin kayıtsız şartsız kabulündedir. Müşteri, Otel bünyesinde sebep olduğu her türlü maddi ve manevi zararı, Otel’in ilk talebi üzerine, herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın derhal karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.


1.6. Müşteri, iş bu sözleşme ile satın aldığı konaklama hizmetinin kapsamının dışında kalan ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedellerinin kendisi tarafından bizzat ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


1.7.Otel, yaş aksiyonu uygulanan rezervasyonlarda Müşterinin beyanının doğru olduğunu kabul eder.
Müşteri’nin beyanın resmi belgelerle kontrolü, check-in sırasında otel tarafından yapılacaktır. Müşteri’nin beyanı ile belge arasında farklılık olduğunun Otel tarafından tespit edilmesi halinde, Müşteri, doğacak tüm ücret farklarını Otel’e ödeyeceğini kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder.


1.8.Müşteri, Otel’e vardığı saat kaç olursa olsun, Otel’e giriş günü en erken saat 15:00’te tesise yerleşeceğini ve Otel’den çıkacağı saat kaç olursa olsun en geç saat 12:00’da tesisten çıkış yapacağını kabul ve taahhüt eder.


1.9 12 Yaş aralığındaki küçük çocukların yanlarında velileri olmadan havuza girmeleri yasaktır. Çocukların sorumlulukları velilere/Müşteri’ye ait olup, Otel’in bu hususta hiçbir sorumluluğunun bulunmadığı Müşteri’nin peşinen kabulündedir.

 


2. Sözleşme Bedeli ve Ödemeler Hakkında


2.1. Otel tarafından Müşteri’ye sunulacak hizmet bedeli %10, konaklamada %5 KDV’dir.
Otel’de konaklayacak 0-6 yaş arası misafirler için ücret alınmayacak olup, 7-12 yaş arası misafirler için %50 indirim yapılacak olup, 13 yaş ve üstü misafirler tam ücrete tabidir. İş bu husus Müşteri’nin kabulündedir.

2.2.Müşterinin , Online rezervasyon ve ödeme sistemi aracılığıyla ödeme yapmayı tercih etmesi halinde, ödeme esnasında kendisine ait kredi kartı bilgilerini ödeme sistemine gireceğini, başkasına ait kart bilgileri ile ödeme yapılmış olması halinde sorumluluğun bizzat Müşteri’nin kendisine ait olacağını ve Otel tarafından hiçbir şekilde hizmet bedelinin iadesinin yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder.
Müşteri Otel’e giriş esnasında otel elemanına Otel rezervasyon kaydı yapılırken ödeme için kullanılan kredi kartını ya da kredi kartının ön kısmının fotokopisini ibraz edecektir.
Müşteri, Online ödeme sistemi ile ödeme yapması esnasında Müşteri’nin kendisinden kaynaklanan hatasından dolayı Müşteri’nin bilgi ve belgelerinin üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmesi halinde Müşteri’nin uğrayacağı zarardan Otel’in hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacağı Müşteri’nin kabulündedir.

2.3. Müşteri tarafından yapılan rezervasyon, sözleşme bedelinin tamamının ödenmesi ile kesinlik kazanacaktır. Müşteri’nin sözleşme bedelini rezervasyon anında ödememesi halinde Otel, rezervasyonu iptal etme hakkını saklı tutar ve bu husus Müşteri’nin kabulündedir.

2.4. Müşteri tarafından söz konusu hizmetin ifasından sonra Müşteri’nin konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının Otel’in kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili bankanın hizmet bedelini Otel’e ödememesi veya iade alması halinde Müşteri, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 


3. Diğer Hükümler


3.1. Müşteri tarafından rezervasyon ve satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerinin doğru ve eksiksiz bildirilmesi esas olup; Müşteri tarafından belirtilen şarta aykırı olarak bildirimde bulunulması halinde, Otel’in uğrayacağı zarardan dolayı tüm sorumluluk Müşteri’ye aittir.

3.2. Taraflar arasında vuku bulan anlaşmazlıkların hallinde, yürürlükte olan yasa hükümleri ve uygulanacak ülke hukukunun yetki kuralları uygulanacaktır.
3.3. Taraflara ait adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmedikçe, iş bu sözleşmedeki adreslere yapılacak her türlü tebligat geçerli sayılacaktır.

 


4. KVKK Hükümleri

İş bu sözleşmenin ifası sırasında Müşteri’den Otel’e iletilen tüm kişisel veriler, Otel tarafından Otel’in bağlı olduğu grup şirketleri, iş ortakları, tedarikçiler, hissedarlar, adli ve idari merciler, yetkili özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilecektir. Bu husus Müşteri’nin peşinen kabulündedir.


Müşteri, İş bu sözleşmeden ayrı olarak kişisel verilerinin işlenilmesi ve paylaşılması ve aktarılmasına ilişkin Otel’in aydınlatma metnine www.merithotels.com sitesinden ulaşabilecektir.

 


5. GİZLİLİK

Aksi belirtilmedikçe Taraflar, işbu Sözleşme’nin imzasından önce ve yürürlük süresi boyunca Taraflar’dan herhangi biri tarafından diğer Taraf’a aktarılacak yazılı ya da sözlü tüm bilgileri (“Gizli Bilgiler”) gizli tutacaklar ve üçüncü kişi ve kurumlara aktarmayacaklardır. Sözleşme’nin herhangi bir şekilde ihlali söz konusu olmaksızın kamuya mal olan kısımları, adli ya da idari mercilerin yasalar çerçevesinde Gizli Bilgi’yi talep etmesi halleri istisna olmak üzere, işbu Gizli Bilgiler Sözleşme konusu hizmetin gerçekleştirilmesi amacı ile kullanılabilecek, başka hiçbir şekilde kullanılmayacaktır. Gizli Bilgi’nin sahibi olan Taraf’ın rızası olmaksızın Gizli Bilgi’nin ifşa edilmesi halinde, ifşa eden Taraf, Gizli Bilgisi açıklanan Taraf’ın bu nedenle uğrayacağı zararları tazminle yükümlüdür. Taraflar’ın bu taahhüdü işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde de süresiz olarak geçerli olacaktır.

Taraflar iş bu sözleşmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.