Randevu Talebi

Rezervasyon talebinizin tam olarak anlaşılması için lütfen aşağıdaki rezervasyon formunu eksiksiz doldurun.

KVKK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) göre Merit Travel Turizm Ve Seyahat A.Ş. sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun “Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.
Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek Merit tarafından hazırlanmıştır.
İlgili Kişi:
İlgili Kişi:Merit Travel Turizm Ve Seyahat A.Ş. web sitesini ziyaret ettiğiniz için Web Sitesi Ziyaretçisi sıfatına haiz ve bazı kişisel verilerini işlediğimiz siz,Kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.
Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Merit Travel Turizm Ve Seyahat A.Ş. veri sorumlusudur.
İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:
İşlenen Kişisel Verileriniz: Ad, Soyad, e-posta adresi, telefon, Otel Seçimi, Nereden duyduğu bilgisi ve mesajınız
İşlenme Amaçları: Rızası ile iletişim kurmak isteyen ziyaretçi bilgilerinin saklanması amacı ile
Hukuki Sebepleri: KVKK Md. 5/1’e istinaden
İşlenen Kişisel Verileriniz: Rezervasyon yapılan otel, rezervasyon tarihleri, rezervasyon yapılan kişi ve çocuk sayıları, oda tercihi
İşlenme Amaçları: Otel rezervasyon/konaklama sözleşmesinin ifası amacı ile
Hukuki Sebepleri: KVKK Md. 5/2c’ye istinaden
İşlenen Kişisel Verileriniz:Bağlantı Zamanı, Bağlantı Bitiş Zamanı, IP Adresi, Kullanılan IP Protokolü ve Aktarılan Veri Miktarı
İşlenme Amaçları: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da Yer Sağlayıcının Sorumluluğu (Madde 4) hükmü uyarınca açıkça veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacı ile
Hukuki Sebepleri: KVKK Md.5/2ç’ye istinaden
İşlenen Kişisel Verileriniz: Ziyaret Edilen Sayfalarınızın Bilgisi
İşlenme Amaçları: Şartları sağlayan meşru menfaatlerimiz sebebiyle
Hukuki Sebepleri: KVKK Md.5/2f’ye istinaden
Tarafımızca işlenen kişisel verilerizdir.
Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Merit Travel Turizm Ve Seyahat A.Ş., Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri veya Kullanıcıların kendilerinin pozitif hareketleriyle web sitesine girdikleri kişisel bilgileri başta iletişim taleplerini karşılayabilmek, Yasal yükümlülüklerimizi ifa edebilmek, Kullanıcı deneyimini geliştirmek, Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, Elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek, kurumsal yönetim politikalarımızı uygulayabilmek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek için çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.
Merit Travel Turizm Ve Seyahat A.Ş., kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yasal şartların sağlanması halinde yurt dışına da aktarabilecektir.
Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri
Kişisel verileriniz internet ortamında otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.
Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız
İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na doğrudan şikayette bulunulamaz.
Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.
Başvuru Yöntemi
Başvurunuzu:
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. No:13 Net Plaza Şişli / İstanbul adresine yazılı olarak;
merittravel@hs.01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;
Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
Elektronik posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde aynı e-posta adresini kullanarak kvkk@merithotels.com adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.
Başvurunuzda;
Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC vatandaşları için kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
Talep konunuzun,
bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Merit Travel Turizm Ve Seyahat A.Ş., kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.
Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”inden ulaşabilirsiniz.

Aydınlatma Metni

NET HOLDİNG ŞİRKETİ’NE AİT OTELLER İÇİN
WEB SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞ BAŞVURULARI İÇİN
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA
AYDINLATMA METNİ
Tanımlar:
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
Kanun : KKTC. 89/2007 Kişisel Verilerin Korunması Yasası, Bilgilendirme Yükümlüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Tüzüğü Madde 28 Altında Yapılan Tüzük ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.
Net Holding Anonim Şirketi: İşbu aydınlatma metni ve ilgili rızanız açısından bizimle paylaşacağınız iş başvurusu verileriniz Net Holding Anonim Şirketi’ne bağlı otellerdeki işler açısından değerlendirilecektir. Bu nedenle bize iletmiş olduğunuz veriniz bu şirketlerce işlenecektir. İşbu aydınlatma metni yürürlük tarihinde bu şirkete bağlı otel bilgilerine https://www.merithotels.com/merit-lefkosa-hotel/
Kanun’un Aydınlatma Yükümlülüğü' nü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür. Kişilerden elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden K.KT.C. 89/2007 Kişisel Verilerin Korunması Yasası, Bilgilendirme Yükümlüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Tüzüğü Madde 28 Altında Yapılan Tüzük ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun) uygun hareket edebilmemizi sağlamak amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.
Net Holding Anonim Şirketi, olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, K.K.T.C. 89/2007 Kişisel Verilerin Korunması Yasası, Bilgilendirme Yükümlüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Tüzüğü Madde 28 Altında Yapılan Tüzük ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:
Bu kapsamda kişisel verileriniz, iş başvuru formunu doldurmanız veya herhangi bir şekilde iş başvuru formu veya CV’lerinizi iletmeniz durumunda işlenmektedir.
“Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgileri, Kişilik Analizi Bilgileri, Eğitim Bilgisi, Aile Yakın Bilgisi, Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler, Dernek-Vakıf-Sendika Üyeliği Bilgisi” kişisel verileriniz ve başvurunuzda bize ileteceğiniz diğer tüm veriler iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve işe alınacak uygun adayın belirlenmesi amacıyla işlenmektedir.
“Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgileri, Kişilik Analizi Bilgileri, Eğitim Bilgisi, Aile Yakın Bilgisi” gibi, kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun 5/2-f maddesi kapsamında şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda,
“Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler, Dernek-Vakıf-Sendika Üyeliği Bilgisi” gibi Özel Nitelikli kişisel verileriniz ise açık rızanız doğrultusunda işlenecektir.
KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ
Şirket’e başvurmanız halinde Şirket ile aranızda kurulacak hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle iş başvurunuzu değerlendirmek için aşağıdaki amaçlarla verilerinizi işliyoruz.
-Yapmış olduğunuz iş başvurusunu değerlendirmek ve diğer olağan insan kaynakları çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla,
- İş görüşmeleri yapmak ve/veya işe alım amacı ile sizinle iletişime geçmek ve istihdamla ilgili diğer işlemleri gerçekleştirmek amacıyla,
-Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi,
Son olarak, hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiğinde ve tabi olduğumuz mevcut yasal düzenlemeler gereği kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz bizim de taraf olduğumuz bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekir. Bu hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla kişisel verilerinizi işlenecektir.
Özgeçmişinizde belirttiğiniz referans kişi/kişilere ait kişisel verilerin (isim, soy isim, telefon, e-posta vb) tarafımızca işlenebilmesi için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rıza(ları)nın alınması hususunun, tarafınızın sorumluluğunda olduğunu önemle hatırlatırız. Bu sebeple belirttiğiniz referans kişilerinin bilgilerinin şirketimiz ile paylaşılacağı konusunda bilgilendirme yapmanız, aydınlatma ve bilgilendirme yapmadığınız kişileri referans olarak göstermemeniz gerektiğini ve bu konudaki tüm yükümlülüklerin tarafınızda olduğunu belirtmekteyiz.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Net Holding Anonim Şirketi olarak kişisel verilerinizi açık rızanız kapsamında iş başvurularının değerlendirilmesi ve uygun adayların işe alımının yapılması amacıyla yurt içinde ve/veya yurt dışında şirketin ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşmamız gerekir.
Yine yukarıda belirtilen kişisel verileriniz meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak işlenen kişisel verileriniz, eğitim faaliyetleri, sınavların yapılması ve aday değerlendirme faaliyetlerinde destek almak üzere bazı tedarikçi şirketler ile yurt içinde ve/veya yurt dışında şirketin ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşmamız gerekir.
Sunucuları yurt dışında bulunan tedarikçilerle gerçekleştireceğimiz işlemler ve sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılardan hizmet alınması nedenleri ile de bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz yurt dışı sunucularda işlenebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
Net Holding Anonim Şirketi, kişisel verilerinizi iş başvuru formunu veya CV lerinizi şirkete elden teslim etmeniz, linkedn ve kariyer.net gibi mecralarda yayınlanan ilanlara başvuruda bulunmanız veya mail yoluyla şirkete iletmeniz durumlarında toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Net Holding Anonim Şirketi, ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
“Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgileri, Kişilik Analizi Bilgileri, Eğitim Bilgisi, Aile Yakın Bilgisi” gibi kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5/2-f maddesi uyarınca kanunda belirtili sürelere uygun olmak üzere ve “Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler, Dernek-Vakıf-Sendika Üyeliği Bilgisi” gibi kişisel verileriniz açık rızanıza dayalı olarak kanuni sürelere uygun olarak işlenecek ve muhafaza edilecektir;
Bu kapsamda açık rızanıza dayalı olarak işlenen kişisel veriler açık rızanızı geri almadığınız sürece belirtilen amaç ve yöntemlerle belirtilen sürelerde işlenecektir ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Veri sahibi olarak Net Holding Anonim Şirketi’ne başvurarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kanunu’nun 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili yasallarda öngörülen başvuru usullerine uygun olarak; İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.
Başvurunuzu:
MERİT LEFKOŞA HOTEL Bedrettin Demirel Cad., Lefkoşa / KKTC adresine yazılı olarak;
info.ml@merithotels.com kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;
Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
Elektronik posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde aynı e-posta adresini kullanarak info.ml@merithotels.com adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.
Başvuruda;
Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
Talep konusunun bulunması zorunludur.
Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir. Taleplerinizi Net Holding Anonim Şirketi’ne iletmeniz durumunda Net Holding Anonim Şirketi, tarafından talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Net Holding Anonim Şirketi, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.
Net Holding Anonim Şirketi, tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.
 
VOYAGER KIBRIS LTD.’e ŞİRKETİ’NE AİT OTELLER İÇİN
WEB SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞ BAŞVURULARI İÇİN
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA
AYDINLATMA METNİ
Tanımlar:
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
Kanun : KKTC. 89/2007 Kişisel Verilerin Korunması Yasası, Bilgilendirme Yükümlüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Tüzüğü Madde 28 Altında Yapılan Tüzük ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.
Voyager Kıbrıs Ltd.: İşbu aydınlatma metni ve ilgili rızanız açısından bizimle paylaşacağınız iş başvurusu verileriniz Voyager Kıbrıs Ltd.’e bağlı otellerdeki işler açısından değerlendirilecektir. Bu nedenle bize iletmiş olduğunuz veriniz bu şirketlerce işlenecektir. İşbu aydınlatma metni yürürlük tarihinde bu şirkete bağlı otel bilgilerine
https://www.merithotels.com/merit-royal-diomand-hotel/
https://www.merithotels.com/merit-royal-hotel/
https://www.merithotels.com/merit-royal-premium-hotel/
https://www.merithotels.com/merit-crystal-cove-hotel/
https://www.merithotels.com/merit-park-hotel/
https://www.merithotels.com/merit-liman-hotel/
Kanun’un Aydınlatma Yükümlülüğü' nü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür. Kişilerden elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden K.KT.C. 89/2007 Kişisel Verilerin Korunması Yasası, Bilgilendirme Yükümlüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Tüzüğü Madde 28 Altında Yapılan Tüzük ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun) uygun hareket edebilmemizi sağlamak amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.
Voyager Kıbrıs Ltd. olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, K.K.T.C. 89/2007 Kişisel Verilerin Korunması Yasası, Bilgilendirme Yükümlüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Tüzüğü Madde 28 Altında Yapılan Tüzük ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:
Bu kapsamda kişisel verileriniz, iş başvuru formunu doldurmanız veya herhangi bir şekilde iş başvuru formu veya CV’lerinizi iletmeniz durumunda işlenmektedir.
“Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgileri, Kişilik Analizi Bilgileri, Eğitim Bilgisi, Aile Yakın Bilgisi, Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler, Dernek-Vakıf-Sendika Üyeliği Bilgisi” kişisel verileriniz ve başvurunuzda bize ileteceğiniz diğer tüm veriler iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve işe alınacak uygun adayın belirlenmesi amacıyla işlenmektedir.
“Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgileri, Kişilik Analizi Bilgileri, Eğitim Bilgisi, Aile Yakın Bilgisi” gibi, kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun 5/2-f maddesi kapsamında şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda,
“Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler, Dernek-Vakıf-Sendika Üyeliği Bilgisi” gibi Özel Nitelikli kişisel verileriniz ise açık rızanız doğrultusunda işlenecektir.
KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ
Şirket’e başvurmanız halinde Şirket ile aranızda kurulacak hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle iş başvurunuzu değerlendirmek için aşağıdaki amaçlarla verilerinizi işliyoruz.
-Yapmış olduğunuz iş başvurusunu değerlendirmek ve diğer olağan insan kaynakları çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla,
- İş görüşmeleri yapmak ve/veya işe alım amacı ile sizinle iletişime geçmek ve istihdamla ilgili diğer işlemleri gerçekleştirmek amacıyla,
-Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi,
Son olarak, hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiğinde ve tabi olduğumuz mevcut yasal düzenlemeler gereği kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz bizim de taraf olduğumuz bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekir. Bu hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla kişisel verilerinizi işlenecektir.
Özgeçmişinizde belirttiğiniz referans kişi/kişilere ait kişisel verilerin (isim, soy isim, telefon, e-posta vb) tarafımızca işlenebilmesi için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rıza(ları)nın alınması hususunun, tarafınızın sorumluluğunda olduğunu önemle hatırlatırız. Bu sebeple belirttiğiniz referans kişilerinin bilgilerinin şirketimiz ile paylaşılacağı konusunda bilgilendirme yapmanız, aydınlatma ve bilgilendirme yapmadığınız kişileri referans olarak göstermemeniz gerektiğini ve bu konudaki tüm yükümlülüklerin tarafınızda olduğunu belirtmekteyiz.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Voyager Kıbrıs Ltd. olarak kişisel verilerinizi açık rızanız kapsamında iş başvurularının değerlendirilmesi ve uygun adayların işe alımının yapılması amacıyla yurt içinde ve/veya yurt dışında şirketin ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşmamız gerekir.
Yine yukarıda belirtilen kişisel verileriniz meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak işlenen kişisel verileriniz, eğitim faaliyetleri, sınavların yapılması ve aday değerlendirme faaliyetlerinde destek almak üzere bazı tedarikçi şirketler ile yurt içinde ve/veya yurt dışında şirketin ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşmamız gerekir.
Sunucuları yurt dışında bulunan tedarikçilerle gerçekleştireceğimiz işlemler ve sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılardan hizmet alınması nedenleri ile de bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz yurt dışı sunucularda işlenebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
Voyager Kıbrıs Ltd, kişisel verilerinizi iş başvuru formunu veya CV lerinizi şirkete elden teslim etmeniz, linkedn ve kariyer.net gibi mecralarda yayınlanan ilanlara başvuruda bulunmanız veya mail yoluyla şirkete iletmeniz durumlarında toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Elite Development and Management Ltd, ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
“Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgileri, Kişilik Analizi Bilgileri, Eğitim Bilgisi, Aile Yakın Bilgisi” gibi kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5/2-f maddesi uyarınca kanunda belirtili sürelere uygun olmak üzere ve “Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler, Dernek-Vakıf-Sendika Üyeliği Bilgisi” gibi kişisel verileriniz açık rızanıza dayalı olarak kanuni sürelere uygun olarak işlenecek ve muhafaza edilecektir;
Bu kapsamda açık rızanıza dayalı olarak işlenen kişisel veriler açık rızanızı geri almadığınız sürece belirtilen amaç ve yöntemlerle belirtilen sürelerde işlenecektir ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Veri sahibi olarak Voyager Kıbrıs Ltd’e başvurarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kanunu’nun 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili yasallarda öngörülen başvuru usullerine uygun olarak; İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.
Başvurunuzu:
MERİT LEFKOŞA HOTEL Bedrettin Demirel Cad., Lefkoşa / KKTC adresine yazılı olarak;
info.ml@merithotels.com kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;
Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
Elektronik posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde aynı e-posta adresini kullanarak info @merithotels.com adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.
Başvuruda;
Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
Talep konusunun bulunması zorunludur.
Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir. Taleplerinizi Voyager Kıbrıs Ltd iletmeniz durumunda Voyager Kıbrıs Ltd, tarafından talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Voyager Kıbrıs Ltd, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.
Voyager Kıbrıs Ltd, tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.
 
ELİTE DEVELOPMENT AND MANAGEMENT ŞİRKETİ’NE AİT OTELLER İÇİN
WEB SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞ BAŞVURULARI İÇİN
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA
AYDINLATMA METNİ
Tanımlar:
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
Kanun : KKTC. 89/2007 Kişisel Verilerin Korunması Yasası, Bilgilendirme Yükümlüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Tüzüğü Madde 28 Altında Yapılan Tüzük ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.
Elite Development and Management Ltd: İşbu aydınlatma metni ve ilgili rızanız açısından bizimle paylaşacağınız iş başvurusu verileriniz Elite Development and Management Ltd’ne bağlı otellerdeki işler açısından değerlendirilecektir. Bu nedenle bize iletmiş olduğunuz veriniz bu şirketlerce işlenecektir. İşbu aydınlatma metni yürürlük tarihinde bu şirkete bağlı otel bilgilerine https://www.merithotels.com/merit-cyprus-gardens/
Kanun’un Aydınlatma Yükümlülüğü' nü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür. Kişilerden elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden K.KT.C. 89/2007 Kişisel Verilerin Korunması Yasası, Bilgilendirme Yükümlüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Tüzüğü Madde 28 Altında Yapılan Tüzük ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun) uygun hareket edebilmemizi sağlamak amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.
Elite Development and Management Ltd, olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, K.K.T.C. 89/2007 Kişisel Verilerin Korunması Yasası, Bilgilendirme Yükümlüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Tüzüğü Madde 28 Altında Yapılan Tüzük ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:
Bu kapsamda kişisel verileriniz, iş başvuru formunu doldurmanız veya herhangi bir şekilde iş başvuru formu veya CV’lerinizi iletmeniz durumunda işlenmektedir.
“Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgileri, Kişilik Analizi Bilgileri, Eğitim Bilgisi, Aile Yakın Bilgisi, Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler, Dernek-Vakıf-Sendika Üyeliği Bilgisi” kişisel verileriniz ve başvurunuzda bize ileteceğiniz diğer tüm veriler iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve işe alınacak uygun adayın belirlenmesi amacıyla işlenmektedir.
“Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgileri, Kişilik Analizi Bilgileri, Eğitim Bilgisi, Aile Yakın Bilgisi” gibi, kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun 5/2-f maddesi kapsamında şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda,
“Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler, Dernek-Vakıf-Sendika Üyeliği Bilgisi” gibi Özel Nitelikli kişisel verileriniz ise açık rızanız doğrultusunda işlenecektir.
KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ
Şirket’e başvurmanız halinde Şirket ile aranızda kurulacak hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle iş başvurunuzu değerlendirmek için aşağıdaki amaçlarla verilerinizi işliyoruz.
-Yapmış olduğunuz iş başvurusunu değerlendirmek ve diğer olağan insan kaynakları çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla,
- İş görüşmeleri yapmak ve/veya işe alım amacı ile sizinle iletişime geçmek ve istihdamla ilgili diğer işlemleri gerçekleştirmek amacıyla,
-Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi,
Son olarak, hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiğinde ve tabi olduğumuz mevcut yasal düzenlemeler gereği kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz bizim de taraf olduğumuz bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekir. Bu hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla kişisel verilerinizi işlenecektir.
Özgeçmişinizde belirttiğiniz referans kişi/kişilere ait kişisel verilerin (isim, soy isim, telefon, e-posta vb) tarafımızca işlenebilmesi için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rıza(ları)nın alınması hususunun, tarafınızın sorumluluğunda olduğunu önemle hatırlatırız. Bu sebeple belirttiğiniz referans kişilerinin bilgilerinin şirketimiz ile paylaşılacağı konusunda bilgilendirme yapmanız, aydınlatma ve bilgilendirme yapmadığınız kişileri referans olarak göstermemeniz gerektiğini ve bu konudaki tüm yükümlülüklerin tarafınızda olduğunu belirtmekteyiz.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Elite Development and Management Ltd olarak kişisel verilerinizi açık rızanız kapsamında iş başvurularının değerlendirilmesi ve uygun adayların işe alımının yapılması amacıyla yurt içinde ve/veya yurt dışında şirketin ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşmamız gerekir.
Yine yukarıda belirtilen kişisel verileriniz meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak işlenen kişisel verileriniz, eğitim faaliyetleri, sınavların yapılması ve aday değerlendirme faaliyetlerinde destek almak üzere bazı tedarikçi şirketler ile yurt içinde ve/veya yurt dışında şirketin ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşmamız gerekir.
Sunucuları yurt dışında bulunan tedarikçilerle gerçekleştireceğimiz işlemler ve sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılardan hizmet alınması nedenleri ile de bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz yurt dışı sunucularda işlenebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
Elite Development and Management Ltd, kişisel verilerinizi iş başvuru formunu veya CV lerinizi şirkete elden teslim etmeniz, linkedn ve kariyer.net gibi mecralarda yayınlanan ilanlara başvuruda bulunmanız veya mail yoluyla şirkete iletmeniz durumlarında toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Elite Development and Management Ltd, ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
“Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgileri, Kişilik Analizi Bilgileri, Eğitim Bilgisi, Aile Yakın Bilgisi” gibi kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5/2-f maddesi uyarınca kanunda belirtili sürelere uygun olmak üzere ve “Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler, Dernek-Vakıf-Sendika Üyeliği Bilgisi” gibi kişisel verileriniz açık rızanıza dayalı olarak kanuni sürelere uygun olarak işlenecek ve muhafaza edilecektir;
Bu kapsamda açık rızanıza dayalı olarak işlenen kişisel veriler açık rızanızı geri almadığınız sürece belirtilen amaç ve yöntemlerle belirtilen sürelerde işlenecektir ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Veri sahibi olarak Elite Development and Management Ltd’ne başvurarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kanunu’nun 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi ilgili yasallarda öngörülen başvuru usullerine uygun olarak; İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.
Başvurunuzu:
MERİT LEFKOŞA HOTEL Bedrettin Demirel Cad., Lefkoşa / KKTC adresine yazılı olarak;
info.ml@merithotels.com kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;
Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
Elektronik posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde aynı e-posta adresini kullanarak info.mcg@merithotels.com adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.
Başvuruda;
Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
Talep konusunun bulunması zorunludur.
Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir. Taleplerinizi Elite Development and Management Ltd’ne iletmeniz durumunda Elite Development and Management Ltd, tarafından talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Elite Development and Management Ltd, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.
Elite Development and Management Ltd, tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim