Ozgur Gonca Ozgur Gonca 23 Haziran 2022
Tanımlar:
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
Kanun : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nu,
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.
Voyager Kıbrıs Limited Şirketi: İşbu aydınlatma metni ve ilgili rızanız açısından bizimle paylaşacağınız iş başvurusu verileriniz Voyager Kıbrıs Limited Şirketi’ne bağlı otellerdeki işler açısından değerlendirilecektir. Bu nedenle bize iletmiş olduğunuz veriniz bu şirketlerce işlenecektir. İşbu aydınlatma metni yürürlük tarihinde bu şirkete bağlı otel bilgilerine ………….. *******ulaşabilirsiniz.(Otellerin linklerini paylaşabilirsiniz. )
Kanun’un Aydınlatma Yükümlülüğü' nü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür. Kişilerden elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi sağlamak amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.
Voyager Kıbrıs Limited Şirketi, olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:
Bu kapsamda kişisel verileriniz, iş başvuru formunu doldurmanız veya herhangi bir şekilde iş başvuru formu veya CV’lerinizi iletmeniz durumunda işlenmektedir.
“Kimlik Bilgisi , İletişim Bilgileri, Kişilik Analizi Bilgileri, Eğitim Bilgisi, Aile Yakın Bilgisi, Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler, Dernek-Vakıf-Sendika Üyeliği Bilgisi” kişisel verileriniz ve başvurunuzda bize ileteceğiniz diğer tüm veriler iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve işe alınacak uygun adayın belirlenmesi amacıyla işlenmektedir.
“Kimlik Bilgisi,İletişim Bilgileri, Kişilik Analizi Bilgileri, Eğitim Bilgisi, Aile Yakın Bilgisi” gibi, kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun 5/2-f maddesi kapsamında şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda,
“Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler, Dernek-Vakıf-Sendika Üyeliği Bilgisi”gibi Özel Nitelikli kişisel verileriniz ise açık rızanız doğrultusunda işlenecektir.
KIŞISEL VERILERIN HANGI AMAÇLA İŞLENECEĞI
Şirket’e başvurmanız halinde Şirket ile aranızda kurulacak hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle iş başvurunuzu değerlendirmek için aşağıdaki amaçlarla verilerinizi işliyoruz.
-Yapmış olduğunuz iş başvurusunu değerlendirmek ve diğer olağan insan kaynakları çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla,
- İş görüşmeleri yapmak ve/veya işe alım amacı ile sizinle iletişime geçmek ve istihdamla ilgili diğer işlemleri gerçekleştirmek amacıyla,
-Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi,
Son olarak, hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiğinde ve tabi olduğumuz mevcut yasal düzenlemeler gereği kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca kişisel verileriniz bizim de taraf olduğumuz bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekir. Bu hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla kişisel verilerinizi işlenecektir.
Özgeçmişinizde belirttiğiniz referans kişi/kişilere ait kişisel verilerin (isim, soy isim, telefon, e-posta vb) tarafımızca işlenebilmesi için, söz konusu kişinin bilgilendirilmesi ve açık rıza(ları)nın alınması hususunun, tarafınızın sorumluluğunda olduğunu önemle hatırlatırız. Bu sebeple belirttiğiniz referans kişilerinin bilgilerinin şirketimiz ile paylaşılacağı konusunda bilgilendirme yapmanız, aydınlatma ve bilgilendirme yapmadığınız kişileri referans olarak göstermemeniz gerektiğini ve bu konudaki tüm yükümlülüklerin tarafınızda olduğunu belirtmekteyiz.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Voyager Kıbrıs Limited Şirketi olarak kişisel verilerinizi açık rızanız kapsamında iş başvurularının değerlendirilmesi ve uygun adayların işe alımının yapılması amacıyla yurt içinde ve/veya yurt dışında şirketin ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşmamız gerekir.
Yine yukarıda belirtilen kişisel verileriniz meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak işlenen kişisel verileriniz, eğitim faaliyetleri, sınavların yapılması ve aday değerlendirme faaliyetlerinde destek almak üzere bazı tedarikçi şirketler ile yurt içinde ve/veya yurt dışında şirketin ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşmamız gerekir.
Sunucuları yurt dışında bulunan tedarikçilerle gerçekleştireceğimiz işlemler ve sunucuları yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılardan hizmet alınması nedenleri ile de bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz yurt dışı sunucularda işlenebilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ
Voyager Kıbrıs Limited Şirketi, kişisel verilerinizi iş başvuru formunu veya CV lerinizi şirkete elden teslim etmeniz, linkedn ve kariyer.net gibi mecralarda yayınlanan ilanlara başvuruda bulunmanız veya mail yoluyla şirkete iletmeniz durumlarında toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Voyager Kıbrıs Limited Şirketi, ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
“Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgileri, Kişilik Analizi Bilgileri, Eğitim Bilgisi, Aile Yakın Bilgisi” gibi kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5/2-f maddesi uyarınca kanunda belirtili sürelere uygun olmak üzere ve “Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler, Dernek-Vakıf-Sendika Üyeliği Bilgisi” gibi kişisel verileriniz açık rızanıza dayalı olarak kanuni sürelere uygun olarak işlenecek ve muhafaza edilecektir;
Bu kapsamda açık rızanıza dayalı olarak işlenen kişisel veriler açık rızanızı geri almadığınız sürece belirtilen amaç ve yöntemlerle belirtilen sürelerde işlenecektir ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ
Veri sahibi olarak Voyager Kıbrıs Limited Şirketi’ne başvurarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kanunu’un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’nin 5. maddesinde’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak; İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.
Başvurunuzu:
……………………… adresine yazılı olarak;
……………… kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak;
Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;
Elektronik posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde aynı e-posta adresini kullanarak …………………… adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz.
Başvuruda;
Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
Talep konusunun bulunması zorunludur.
Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenir. Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihidir. Taleplerinizi Voyager Kıbrıs Limited Şirketi’ne iletmeniz durumunda Voyager Kıbrıs Limited Şirketi,tarafından talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Voyager Kıbrıs Limited Şirketi, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.
Voyager Kıbrıs Limited Şirketi, tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.
Tanımlar:
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
Kanun : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nu,
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.
Voyager Kıbrıs Limited Şirketi: İşbu aydınlatma metni ve ilgili rızanız açısından bizimle paylaşacağınız iş başvurusu verileriniz Voyager Kıbrıs Limited Şirketi’ne bağlı otellerdeki işler açısından değerlendirilecektir. Bu nedenle bize iletmiş olduğunuz veriniz bu şirketlerce işlenecektir. İşbu aydınlatma metni yürürlük tarihinde bu şirkete bağlı otel bilgilerine http://merithotels.com adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Kanun’un Aydınlatma Yükümlülüğü' nü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür. Kişilerden elde ettiğimiz kişisel verilere istinaden 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi sağlamak amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.
Voyager Kıbrıs Limited Şirketi, olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:
Bu kapsamda kişisel verileriniz, iş başvuru formunu doldurmanız veya herhangi bir şekilde iş başvuru formu veya CV’lerinizi iletmeniz durumunda işlenmektedir.