MERİT INTERNATIONAL HOTELS & RESORTS & CASINO

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Politikası, Kurallar, değerler, sahip olunan temel inançlardır. Değerler, neyin doğru, iyi ve adil olduğunu tanımlamak için kullanılan ilkelerdir. Değerler, doğruyla yanlışı, iyiyle kötüyü birbirinden ayırt ederken yol gösterirler. Standartları oluştururlar.

  • İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

AMAÇ

MERİT International Hotels & Resorts Etik Kuralları’nı yazılı hale getirmedeki temel amaç; holding etik kültürünü geliştirmek, bu kuralların benimsenmesine ve uygulanmasına yardımcı olmak, etik davranışlar konusunda çalışanlara rehberlik etmek ve çalışanlardan beklenen davranış standardını belirlemektir.

“MERİT International Hotels & Resorts Etik Kuralları”; neyin doğru neyin yanlış, neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduğunu tanımlayan standartlardır.

MERİT International Hotels & Resorts Etik Kuralları; holding yönetimi çalışanlar ve üçüncü şahıslar (müşteriler, tedarikçiler ve holdingin bağlantıda bulunduğu her türlü kişi ve kurumlar) arasındaki ilişkileri düzenleyen MERİT International Hotels & Resorts Yönetim Kurulu tarafından onaylanan söz konusu temel yönetim ilkelerini tanımlar.

KAPSAM

Bu kurallar, MERİT International Hotels & Resorts ve bağlı şirketlerinin tüm çalışanlarını ve departmanlarını kapsar.

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU

MERİT International Hotels & Resorts Etik Kuralları çerçevesinde, yöneticiler, söz konusu kuralların tüm çalışanlara aktarılmasından ve faaliyetlerin bu kurallara uygun yürütülmesinden sorumludur. NET Holding'in en önemli varlığı ve önceliği, sahip olduğu insan kaynağıdır.

Holding ve şirket yönetimleri ve yöneticilerinin çalışanlarına karşı etik yükümlülükleri vardır.

YÖNETİCİLER;
- Çalışanlarının kişilik onurunu ve yasalarca belirlenmiş tüm haklarını korumayı temel prensip olarak benimser.
- Çalışanları için kaliteli, güvenilir ve sağlıklı çalışma koşulları yaratır, mutlu ve verimli çalışmalarını sağlar.
- Çalışanlarına karşı olan davranışlarını saygı çerçevesinde şekillendirir, özel hayatın gizliliğine önem verir.
- Çalışanlarına hiçbir şekilde psikolojik tacizde bulunmaz.
- Çalışanları arasında ayırımcılık yapmaz, her konuda adalet ve hakkaniyet ilkesine bağlı kalır.
- Çalışanlarının da karar alma sürecine katılımlarını sağlamaya çalışır, fikirlerini rahatça ifade edebilecekleri bir ortam oluşturur.

ÇALIŞANLARIMIZIN SORUMLULUĞU

- MERİT International Hotels & Resorts bünyesindeki tüm çalışanlar; holding ve şirket politikalarına uyar, belirlenmiş hedeflere ulaşılması için çalışır.
- Kuruluşlarının adını ve saygınlığını her durumda korur.
- Yasal olmayan hiçbir tutum veya davranış içinde olmaz, kendilerine yapılan tüm menfaat tekliflerini veya doğru/yasal olmadığı konusunda tereddüde düştüğü konuları veya faaliyetlerinden faydalanabilecek yakınlarının olması gibi durumları holding/şirket yönetimine bildirir, hiçbir şekilde hediye kabul etmez.
- Çalışma ortamlarının huzuru, güveni ve verimliliğini bozan hiçbir tutum veya davranış (agresif davranışlar, tehditkar konuşmalar, rahatsız etme, taciz, politik ve/veya dini görüşlerin propaganda ve tanıtımı vb.) göstermez.

MERİT International Hotels & Resorts itibarının korunması: MERİT International Hotels & Resorts ve bağlı şirketlerinin tüm çalışanları kurum itibarını zedelemeyecek davranışlar sergilemekle yükümlüdür.

Şirket Varlıklarının Korunması: MERİT International Hotels & Resorts bünyesindeki tüm çalışanlar şirket varlıklarını korumalı ve yalnızca iş amaçlı ve aynı zamanda da verimli kullanmalıdır.

Şirket Sırları / Gizlilik: Şirket varlıklarımızın en önemli unsurlarından biri sahip olduğumuz bilgi birikimimizdir. Şirket içinde yaptığımız tüm işlemlerde (projeler, dosyalama – arşivleme, e-mail trafiği, toplantı konuşmaları ve tutanakları, masa üzerindeki evraklar vb.) bilginin korunması ilkesi çerçevesinde en üst düzeyde özeni gösteririz. MERİT International Hotels & Resorts. bünyesinde çalışan kişiler, sahip oldukları bilgileri (projeler, açıklanmamış ihale teklifleri, iş araştırmaları, yeni ürün planları, stratejik hedefler, yayınlanmamış finansal bilgiler veya müşteri ve satıcı listeleri, müşterilerin istek ve gereksinimleri, müşteri tercihleri, yönerge, yönetmelik, prosedür, süreç, iş alışkanlıkları, yöntemleri ve planları ile ilgili bilgiler ile her türlü yazışma, doküman ve kayıtlar vb):
- Hukuki ve mesleki bir mecburiyet olmadığı sürece ve kendisine yetki verilmedikçe açıklayamazlar.
- Kişisel çıkarları veya şirket dışındaki kişilerin çıkarları için kullanamazlar.
- Holding ve bağlı şirketlerde de sadece bilmesi gereken çalışanlara, bilginin şirket sırrı olduğunu kesin bir şekilde belirtilerek verirler, başkalarına veremezler.

Çalışanlarımızın bu bilgileri koruma yükümlülüğü; herhangi bir sebepten ötürü MERİT International Hotels & Resorts bünyesinden ayrılsalar da, söz konusu bilgiler kamuoyunun bilgisi dahiline girene kadar ya da bu bilgilerin artık ticari sır veya özel bilgi olmadığı açıklanana kadar devam eder.

İş Arkadaşlarımızla İlişkilerimiz: MERİT International Hotels & Resorts ve bağlı şirketlerde görevli tüm çalışanlar birbirleriyle karşılıklı güven ve saygı çerçevesinde iletişim ve iş birliği yapmalıdır. İster size bağlı elemanınız, ister bağlı olduğunuz yöneticiniz, isterse aynı düzeydeki iş arkadaşınız olsun, iş arkadaşları arasındaki ilişkiler; her bireyin ortak hedeflere sıkı bağlılık esaslarıyla sarıldığı eşitler arasındaki bir ilişkidir.

Tedarikçilerle İlişkilerimiz: MERİT International Hotels & Resorts ve bağlı şirketlere ürün, proje ve hizmet tedariki sağlayan kişi ve kuruluşlarla ilişkilerimizin uzun vadeli güvene dayalı olmasını amaçlarız. Tedarikçi ilişkilerinde dürüstlük ve eşitlik esastır. Tedarikçi seçiminde hiçbir şekilde ırk, din veya dil ayrımı yapmayız. Kişisel ilişkileri göz önüne almayız. Holding/şirket çıkarlarını ön planda tutarız. Tedarikçilerden hiçbir şekilde komisyon ve benzeri ödeme, hediye vb. kabul etmeyiz. Müşterilerimizin / tedarikçilerimizin görüşme taleplerini işimiz / zamanımız elverdiği ölçüde en kısa sürede mutlaka karşılarız. Bu konuya azami özen gösteririz. Müşterilerimizin / tedarikçilerimizin telefonlarına mutlaka cevap veririz; kendilerini dinleyip, konuyu değerlendirir, gerekli durumlarda konuyu ilgili kişiye / birime iletir ve konunun takipçisi oluruz. Ziyaretçilerimizi giriş kapısında veya katlarda bekletmemeye azami özen gösterir, ilk andan itibaren IC konukseverliği ve kültürüne uygun olarak çok iyi karşılar ve uğurlarız. Yukarıda ifade edilen bütün davranışlar; temsilcisi olduğumuz kurum kültürümüzün mutlak bir gereğidir.

Müşterilerle İlişkilerimiz: Müşterilerimize taahhüt ettiğimiz standart ve koşullarda ve zamanında ürün/hizmet sunmak en temel ilkemizdir. MERİT International Hotels & Resorts ve bağlı şirketler olarak bizler müşterilerimize her zaman doğru, açık ve eksiksiz bilgiler veririz. Sözleşmelere bağlı kalır, taahhütlerimizi her zaman yerine getirir ve müşteri memnuniyetini sağlamak için çalışırız.

KURUM GELENEĞİ

MERİT International Hotels & Resorts kurumsal kimliğinin ve geleneklerinin yaşatılmasına ilişkin politikalar, MERİT International Hotels & Resorts Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve uygulamalar denetlenir. MERİT International Hotels & Resorts ve bağlı şirketlerinde çalışan her personel bu gelenekleri yakından öğrenmek, benimsemek, onun gereklerini yerine getirmek ve bu gelenekleri kendinden sonra bünyemize katılan yeni elemanlara yaymak manevi sorumluluğu altındadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

MERİT International Hotels & Resorts ve bağlı şirketlerde, kalite bir yaşam biçimi olarak benimsenir. Tüm faaliyetlerin, mevcut ve geliştirilen kalite sistemleri ve hedefleri doğrultusunda yürütülmesi esastır.

HUKUKİ SORUMLULUĞUMUZ

MERİT International Hotels & Resorts olarak yasalara ve faaliyetlerimizle ilgili tüm hukuki sınırlamalara uymak temel ilkemizdir. Yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerimizde ilgili resmi makamlarla iş birliği yapmak, ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek düsturumuzdur. Hukuki boyutu olduğunu düşündüğümüz konularda Holding Hukuk Müşavirliği'nin görüşünü almak sürekli alışkanlığımızdır.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUMUZ

MERİT International Hotels & Resorts; kültür, sanat ve eğitim alanlarında toplumsal yaşamın gelişmesine katkıda bulunmayı kurumsal sosyal sorumlulukları arasında sayar.

UYGULAMA

MERİT International Hotels & Resorts bünyesinde çalışmayı kabul eden herkes bu çalışma prensiplerine uyma sorumluluğunu üstlenir. Birim yöneticileri; bu prensipleri çalışanlara bildirmek, varsa çalışanların sorularını yanıtlamak ve çalışanların bu konuları serbestçe tartışabileceği bir ortam yaratmak zorundadırlar.

Bu kuralların yorumlanması ve uygulamasında ortaya çıkabilecek sorunlar, Holding Hukuk Müşavirliği ve/veya Holding İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü ile iletişim kurularak giderilebilir. MERİT International Hotels & Resorts Etik Kuralları işe yeni başlayan her çalışana Oryantasyon Programı aracılığı ile aktarılır ve çalışana bu kuralların iş akdinin ayrılmaz bir parçası sayılacağı hususunun anlaşıldığına dair bir taahhütname imzalatılır. MERİT International Hotels & Resorts Etik Kuralları holding ve holdinge bağlı tüm şirketlerin web sayfasında da yayınlanır.

İŞ BAŞVURU FORMU

  • Aşağıdaki başvuru formunu doldurarak "GÖNDER" butonuna basmalısınız. Başvurunuzun değerlendirmesi olumlu olursa size geri dönüş yapılacaktır.
Seçiniz MERİT ROYAL HOTEL & CASINO CRYSTAL COVE HOTEL & CASINO MERİT LEFKOŞA HOTEL & CASINO MERİT PARK HOTEL & CASINO MERİT CYPRUS GARDENS MERİT HALKİ PALACE
Yukarı Çık